Artykuł w ramach partnerstwa!

ByOSP Zakliczyn

Artykuł w ramach partnerstwa!

Polityka równych szans oraz równości płci jest wkomponowana w harmonogram realizacji projektu „Stwórzmy dla nich lepsze jutro” poprzez realizację polityk horyzontalnych. Poprzez swoje działania chcieliśmy podnieść poziom świadomości społecznej związanych z urzeczywistnianiem zasad równego traktowania m.in. osób niepełnosprawnych jak również kobiet i mężczyzn. Zasadę równości staraliśmy się wprowadzać na każdym etapie realizacji projektu między innymi poprzez równy dostęp podczas rekrutacji, a także równe traktowanie w trakcie prowadzonych aktywności. Strategia równości znalazła poparcie i głębokie zrozumienie ze strony Partnera Projektu.

Według najnowszych badań 70% Polaków boi się niepełnosprawności intelektualnej, mimo, że zdecydowana większość z nich nikogo takiego nie zna lub się do niego nie przyznaje. Dlatego koniecznym jest stałe sygnalizowanie społeczeństwu tego, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyją wśród nas i mają takie same prawa. Jednym ze sposobów dotarcia z tym przekazem jest udział beneficjentów w różnego rodzaju zawodach najczęściej sportowych odbywających się w miejscach ogólnie dostępnych, gdzie mają okazję spotkać ich osoby pełnosprawne. Daje to obopólną korzyść – pozwala niepełnosprawnym poznać w ciekawych okolicznościach ludzi zdrowych i aktywnych, a pełnosprawnym zrozumieć, że w istocie nie różni nas wiele.

Dzięki wprowadzeniu zasad równości podczas realizacji projektu wzrosła świadomość w tym zakresie jego beneficjentów, co wyrazili podczas badania ankietowego. Ze względu na charakter naszego Stowarzyszenia dążymy do tego, aby zmienić stereotypowe podejście społeczności lokalnej i nie tylko do osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy także, aby beneficjenci i ich otoczenie zmienili nierzadkie, stereotypowe postrzeganie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym.

Jesteśmy głęboko przekonani że zrozumienie powyższych zasad polityki równości zarówno wobec niepełnosprawnych jak i polityki równości płci odzwierciedli poziom dojrzałości społeczno – politycznej.

About the author

OSP Zakliczyn administrator

Leave a Reply